Algemene Voorwaarden

Art. 1 Begrippen

1.1 Onder opdrachtnemer wordt verstaan Trainingsvisie BV, waaronder begrepen eenieder die door Trainingsvisie Amsterdam BV bij de uitvoering van de werkzaamheden is betrokken.

1.2 Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon, waarmee een overeenkomst is gesloten betreffende de uitvoering van werkzaamheden of het leveren van producten of diensten door opdrachtnemer, zoals in de Algemene Voorwaarden bedoeld.

1.3 Onder contractactiviteiten wordt verstaan een door opdrachtnemer georganiseerde cursus tot en met een vergelijkbare activiteit. Het kader van deze voorwaarden onderscheidt open en gesloten activiteiten.

1.4 Een open activiteit is een activiteit waaraan iedereen kan deelnemen of waarvan iedereen gebruik kan maken die voldoet aan de door opdrachtnemer gestelde toelatingscriteria, ongeacht de organisatie waar deze persoon of deelnemer werkt.

1.5 Een gesloten activiteit is een activiteit die wordt georganiseerd voor medewerkers van of deelnemers namens een organisatie of een beperkt aantal bij naam genoemde organisaties.

1.6 Een deelnemer is een persoon die zich voor een activiteit heeft ingeschreven of heeft doen inschrijven.

1.7 Onder materialen en hulpmiddelen wordt verstaan: alle systemen, modellen, schema’s, programma’s, documentatie, werkinstructies op papier, documenten of andere informatiedragers, die in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden aan opdrachtnemer of door haar ter beschikking worden gesteld.

1.8 Onder apparatuur wordt verstaan: alle machines en installaties die tijdens een activiteit worden gebruikt, inclusief de apparatuur, waarmee gegevens op informatiedragers worden vastgelegd of verwerkt, evenals daar toebehorende onderdelen.

Art.2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werkzaamheden of het leveren van producten of diensten aangegaan tussen opdrachtnemer en opdrachtgever en hun rechtsopvolgers.

2.2 De opdracht van de opdrachtgever geldt als acceptatie van deze voorwaarden welke de opdrachtgever heeft ontvangen van de opdrachtnemer.

2.3 Bijzondere bepalingen die van deze voorwaarden afwijken, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4 Algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van onze voorwaarden tussen partijen van toepassing zullen zijn.

2.5 Deze Algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing op trainingen die georganiseerd zijn in eigen beheer van De Trainingsvisie Amsterdam BV. Indien een training wordt georganiseerd bij een partner van Trainingsvisie Amsterdam BV gelden de algemene voorwaarden van de betreffende partner.

Art. 3 Aanbiedingen en overeenkomsten

3.1 Kennelijke vergissingen in de aanbieding van opdrachtnemer binden deze niet.

3.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en zijn dertig dagen geldig.

3.3 Alle genoemde bedragen op onze website zijn exclusief BTW. Dit is ook van toepassing op overige communicatie en correspondentie tenzij expliciet anders vermeld in de communicatie en correspondentie.

3.4 Opdrachten kunnen door opdrachtgever uitsluitend schriftelijk worden verstrekt. Zij worden van kracht na schriftelijke aanvaarding door opdrachtnemer, of zodra opdrachtgever een door opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding heeft geaccepteerd. Bevestiging per email wordt hier ook onder verstaan.

3.5 Indien in de aanvaarding voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de aanbieding worden aangebracht komt, in afwijking van het in lid 3 van dit artikel bepaalde, de overeenkomst pas tot stand indien opdrachtgever heeft meegedeeld met deze afwijkingen van de aanbieding in te stemmen.

3.6 Opdrachtnemer zal slechts opdrachten aanvaarden waarvoor zij de verantwoordelijkheid voor een deskundige en deugdelijke uitvoering kan dragen. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

3.7 Een bestaande overeenkomst kan slechts gewijzigd worden met wederzijdse instemming van opdrachtnemer en opdrachtgever.

3.8 Totstandkoming, wijziging of annulering van een overeenkomst kan alleen schriftelijk geschieden.

Art. 4 Materialen, hulpmiddelen, apparatuur en werkruimtes

4.1 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer met betrekking tot door opdrachtgever verstrekte materialen en hulpmiddelen en met name door het openbaar maken hiervan voor aanspraken van derden ter zake van vermeende inbreuk en verband houdend of voortvloeiend uit opdrachtnemers betrokkenheid.

4.2 Het auteursrecht van door opdrachtnemer vervaardigde materialen en hulpmiddelen berust steeds bij opdrachtnemer of diens rechtverkrijgende, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtnemer is vrij in haar keuze van apparatuur en werkruimtes, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.3 Het dient opdrachtnemer altijd mogelijk te zijn de door haar te gebruiken werkruimtes te betreden, tenzij deze voor andere werkzaamheden worden gebruikt. De werkruimtes zullen tijdens de activiteiten uitsluitend aan opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld. Op verzoek van opdrachtnemer dient opdrachtgever tevens zorg te dragen voor nabijgelegen afsluitbare ruimte voor het bewaren van materialen, hulpmiddelen en apparatuur, evenals voor faciliteiten ten behoeve van het personeel van opdrachtnemer zoals garderobe, berging, en dergelijke.

4.4 Het is opdrachtgever niet toegestaan de materialen, hulpmiddelen en apparatuur zonder toestemming van opdrachtnemer te gebruiken.(in company trajecten)

4.5 Indien opdrachtgever toch gebruik maakt van genoemde zaken, dan is zij aansprakelijk van voor de daardoor eventueel ontstane directe of indirecte schade.

4.6 Indien opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst materialen, hulpmiddelen en apparatuur meeneemt naar opdrachtnemer, zal opdrachtnemer op verzoek zorg dragen voor een nabijgelegen afsluitbare ruimte. Voor eventuele schade aan genoemde zaken aanvaardt opdrachtnemer geen aansprakelijkheid, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

Art. 5 Personeel

5.1 Opdrachtnemer kan na voorafgaand overleg met opdrachtgever de samenstelling van het team van docenten en ondersteunend personeel wijzigen, indien zij met redenen omkleed kan aangeven dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk of wenselijk is. Wijziging mag de kwaliteit van het team docenten en ondersteunend personeel niet verminderen of de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden, noch leiden tot een verhoging van de door opdrachtgever verschuldigde kosten.

5.2 Wanneer een personeelslid door welke oorzaak dan ook niet kan verschijnen, dient opdrachtnemer zorg te dragen voor een vervanger. In alle gevallen verplicht opdrachtnemer zich er zorg voor te dragen dat het niveau van de deskundigheid van de vervanger overeenstemt met dat van het te vervangen personeelslid. Indien de opdrachtnemer niet zorg kan dragen voor een vervanger, is opdrachtgever voor die dagdelen waarvoor als gevolg van verzuim geen werkzaamheden zijn verricht, geen vergoeding verschuldigd, tenzij overeengekomen wordt dat de vervangende werkzaamheden naar een ander tijdstip worden verplaatst.

Art. 6 Offertes, overeenkomsten en annulering

6.1 De overeenkomst komt tot stand op het tijdstip waarop opdrachtnemer de kopie van de offerte van opdrachtgever getekend voor akkoord en tijdig retour heeft ontvangen.

6.2 Opdrachtgever kan de opdracht d.m.v. een aangetekende brief annuleren tot de dag waarop met de werkzaamheden dient te worden begonnen. Bij annulering tot een maand voor aanvang van de werkzaamheden is opdrachtgever 50% van de totale opdrachtsom verschuldigd; bij annulering binnen een maand voor aanvang van de werkzaamheden is 75% van de totale opdrachtsom verschuldigd. Indien volgens de offerte de werkzaamheden meer dan twee maanden in beslag nemen, wordt het in de vorige alinea bedoelde bedrag berekend over de eerste maand.

6.3 Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen. De overeengekomen prijs zal worden verhoogd met ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst niet voorzienbare tussentijdse wettelijke maatregelen inzake lonen, belastingen, e.d. en onvoorziene tussentijdse buitengewone prijsstijgingen van materialen en hulpmiddelen, huren e.d. De opdrachtnemer stelt opdrachtgever hiervan onverwijld op de hoogte.

6.4 De opdrachtnemer kan verlangen dat een deel van de opdrachtsom vooruit wordt betaald.

6.5 Bij opdrachten welke langer lopen dan een jaar is opdrachtnemer gerechtigd de vergoedingen steeds jaarlijks te indexeren. Deze indexering vindt plaats overeenkomstig de vanwege de overheid bekend gemaakte cijfers betreffende loon en prijsontwikkeling.

6.6 Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, of voor aanvang van de opleiding. Betalingen dienen te geschieden op een door opdrachtnemer op te geven bank of girorekening, zonder verrekening, aftrek of opschorting. Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, in verzuim en over het openstaande bedrag een vertragingsrente verschuldigd per 1% per maand, een gedeelte van een maand te rekenen als een hele maand. Bovendien komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, welke op minimaal 15 % van de vordering worden gesteld, geheel voor rekening van de opdrachtgever. Betaling door de opdrachtgever strekt in mindering op de langst openstaande factuur en de eventueel daarop gevallen kosten en rente, een en ander volgens de regeling van artikel 6.44 van het Burgerlijk Wetboek. Indien betaling achterwege blijft, is opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

6.7 Alle genoemde bedragen op onze website zijn exclusief BTW. Dit is ook van toepassing op overige communicatie en correspondentie tenzij expliciet anders vermeld in de communicatie en correspondentie.

Art. 7 Annulering in geval van een gesloten activiteit

7.1 Annulering dient schriftelijk te geschieden.

7.2 Indien opdrachtgever de opdracht voor aanvang van de uitvoering van de opdracht annuleert, is opdrachtnemer gerechtigd reeds gemaakte kosten van materialen, hulpmiddelen, ontwikkelingen en administratie aan opdrachtgever in rekening te brengen, alsmede de kosten van reeds aangegane verplichtingen in verband met de opdracht zoals met verhuurders, personeel en gastdocenten.

Art. 8 Bijzondere bepalingen in geval van open activiteiten

8.1 Opdrachtnemer kondigt haar open activiteiten onder meer aan in haar eigen publicaties, brochures, cursusroosters en folders en via advertenties of persberichten in andere media. De prijzen, plaatsen en data daarin genoemd zijn onder voorbehoud en kunnen, wanneer omstandigheden daartoe aanleiding geven worden gewijzigd.

8.2 De deelnemer aan een open activiteit verbindt zich middels een ondertekend inschrijfformulier tot nakoming van de middels de in artikel 8 lid 1 genoemde media bekend gemaakte voorwaarden voor deelname.

8.3 Een open activiteit vindt slechts doorgang indien er voldoende aanmeldingen zijn, dit ter beoordeling van opdrachtnemer. Opdrachtnemer heeft het recht een deelnemer te weigeren indien deze niet voldoet aan door opdrachtnemer gestelde toelatingscriteria.

8.4 Opdrachtnemer beslist in principe twee weken voor de aanvangsdatum over het al dan niet doorgaan van een activiteit. De opdrachtnemer behoudt echter het recht om deze beslissing te verschuiven.

8.5 Indien een activiteit geen doorgang vindt, zal er restitutie van het reeds betaalde cursusgeld plaatsvinden, wanneer een deelnemer dit wenst kan het bedrag worden benut voor deelneming aan eerstvolgende gelijksoortige activiteit. Eventuele tussentijdse prijsstijgingen worden de deelnemer dan niet in rekening gebracht.

8.6 Indien het voor een docent om welke reden dan ook onmogelijk is een activiteit te verzorgen, zal opdrachtnemer trachten een vervangende docent in te zetten. Indien dit echter niet mogelijk is, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor om de activiteit naar een ander tijdstip te verplaatsen.

8.7 Opdrachtnemer heeft het recht om de docenten en de cursusleiding te wijzigen nadat de namen van docenten en cursusleiding via publicaties, advertenties e.d. bekend zijn gemaakt. De deelnemer kan aan deze wijziging geen rechten ontlenen de inschrijving te annuleren, tenzij aan de bepalingen omtrent annulering wordt voldaan.

8.8 De deelnemer heeft tot veertien dagen voor de geplande aanvangsdatum de gelegenheid om zijn inschrijving zonder kosten te verzetten, mits dit schriftelijk geschiedt.

8.9 Annuleren kan uitsluitend geschieden per aangetekend schrijven. De datum van het poststempel van het aangetekend schrijven geldt als aanzegtermijn van de annulering. De geplande startdatum van de opleiding of training geldt als uitgangspunt bij de afhandeling van de annulering en kan afwijken van de werkelijke startdatum.

8.10 Indien de opleiding of training wordt opgezegd na ontvangst van de bevestiging en nog voor de daadwerkelijke start is een opzegvergoeding van 75 % van het cursusgeld verschuldigd. Indien binnen een jaar opnieuw wordt ingeschreven kan de opzegvergoeding in mindering worden gebracht van de bruto opleidingsprijs.

8.11 Indien de opleiding na de geplande startdatum wordt opgezegd is de prijs van het aantal gegeven bijeenkomsten vermeerderd met een opzegvergoeding van 50% over de totale netto opleidingsprijs verschuldigd. De totaal verschuldigde kosten zullen daarbij nooit meer zijn dan de totale netto opleidingsprijs.

8.12 Indien een opleiding of training met een looptijd van korter dan 6 maanden, op of na de geplande startdatum wordt geannuleerd, is men het volledige bedrag verschuldigd.

8.13 Indien de cursist komt te overlijden is geen opzegvergoeding verschuldigd. Indien de cursist als gevolg van ziekte de bijeenkomsten niet meer kan bezoeken kan de opzegvergoeding worden herzien. In dit geval dient er binnen een maand een doktersverklaring te worden overlegd.

8.14 Indien opdrachtnemer de geplande aanvangsdatum verandert, opschort dan wel vervroegt, heeft de deelnemer het recht om de inschrijving kosteloos te verzetten, onder voorbehoud dat de annulering binnen twee weken na bekendmaking van de verandering door opdrachtnemer moet zijn ontvangen.

8.15 Indien een deelnemer door overmacht een belangrijk deel van een bepaalde activiteit heeft moeten verzuimen, krijgt deze de gelegenheid om bij een eerstvolgende gelijksoortige activiteit het verzuimde deel in te halen zonder dat daarvoor een vergoeding is verschuldigd. Dit aanbod geldt alleen als de deelnemer aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

8.16 De ingeschreven deelnemer heeft het recht een vervangende deelnemer te laten meedoen aan de activiteit. Indien de deelnemer van deze mogelijkheid gebruik maakt, dient opdrachtnemer hiervan tijdig op de hoogte te worden gesteld.

8.17 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn verblijfkosten, aanschaffingskosten van voorgeschreven literatuur, examen en tentamengelden voor rekening van de deelnemer.

Art. 9 Geheimhouding

9.1 Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen, ook na beëindiging van de overeenkomst, geheimhouding in acht nemen ten aanzien van alle gegevens die hen in het kader van de totstandkoming en de uitvoering van de opdracht door de partij ter beschikking zijn gesteld en waarvan het vertrouwelijk karakter hetzij is aangegeven, hetzij redelijkerwijs kan worden ingezien. Opdrachtgever zal zonder toestemming van opdrachtnemer geen mededelingen doen aan derden over de aanpak en werkwijze van opdrachtnemer.

Art. 10 Duur van de overeenkomst

10.1 Indien opdrachtnemer met opdrachtgever een overeenkomst sluit, die niet in het verrichten van een eenmalige hoeveelheid werkzaamheden en/of het doen van een eenmalige levering voorziet, maar in het door opdrachtnemer periodiek of anderszins regelmatig verrichten van werkzaamheden, dan geldt een dergelijke overeenkomst voor een uitdrukkelijk overeengekomen periode.

10.2 Bij het stilzwijgend voortzetten van de werkzaamheden na afloop van de in artikel 10 lid 1 bedoelde perioden wordt een overeenkomst voor dezelfde periode nl. een jaar, verlengd, totdat de overeenkomst door één van de partijen met inachtneming van de afgesproken opzegtermijn van twee maanden schriftelijk wordt beëindigd.

10.3 Wanneer voor één van de partijen surséance van betaling is aangevraagd of deze in staat van faillissement is verklaard, heeft de wederpartij het recht op onmiddellijke beëindiging van de opgedragen werkzaamheden, zonder dat een nadere ingebrekestelling en rechterlijk tussenkomst vereist is.

10.4 Onmiddellijke en eenzijdige beëindiging, geheel of gedeeltelijk, is ook mogelijk wanneer de wederpartij een overeengekomen verplichting niet nakomt en daarin volhardt na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld.

Artikel 11 Overmacht

11.1 Overmacht is een omstandigheid die de uitvoering van de overeenkomst verhindert die niet is toe te rekenen aan opdrachtnemer. Hieronder dient in ieder geval te worden begrepen: gehele of gedeeltelijke werkstaking, ziekte en ongevallen van de bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken personen, brand, storing aan en verlies van apparatuur of hulpmiddelen.

11.2 Tijdens overmacht wordt de verplichting van opdrachtnemer tot uitvoering van de overeenkomst opgeschort. Indien de periode van overmacht langer duurt dan vier weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

11.3 Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichting heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk kan voldoen, is deze gerechtigd door haar gepresteerde c.q. te presteren deel afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

# overmacht, zoals in artikel 11 is omschreven

# daden en nalatigheden van opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.

12.2 Opdrachtnemer zal nimmer gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van de opdrachtgever te vergoeden.

Artikel 13 Geschillen

13.1 Alle geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst zullen voor zover wettelijk is toegestaan voor de Burgerlijke Rechter van de statutaire vestigingsplaats van opdrachtnemer, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt.

Art. 14 Wijziging van de voorwaarden

14.1 Wijzigingen van Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend voor een opdrachtgever indien en voor zover deze wijzigingen uitdrukkelijk onderdeel gaan uitmaken van de overeenkomst, die is gesloten tussen partijen. Sinds de inwerkingtreding van het NBW dienen de Algemene Voorwaarden aan opdrachtgever ter hand te worden gesteld om ze van toepassing te laten zijn.

14.2 Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigd tijdstip van in werking treden. Opdrachtnemer zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden, indien geen tijdstip van in werking treden is medegedeeld treden de wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking, zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Download PDF Algemene Voorwaarden